Beleidsverklaring

GeelRonitz Bouwgroep B.V. profileert zich als een “Groen” bedrijf, op basis van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap. Het beleid van GeelRonitz Bouwgroep B.V. is erop gericht om kwaliteits-arbo- en milieuzorg op een zeer hoog peil te brengen en structureel te blijven werken aan permanente verbetering. Daartoe heeft GeelRonitz Bouwgroep B.V. het VGWM managementsysteem voor al haar bedrijfsonderdelen opgesteld. Voor ieder van ons gelden de volgende uitgangspunten:

 • Wij voldoen tenminste aan alle geldende wettelijke voorschriften op het gebied van kwaliteits-arbo- en milieuzorg;
 • Wij brengen de behoeftes en verwachtingen van onze stakeholders in kaart tijdens ons besluitvormingsproces met betrekking tot levering van onze producten en diensten;
 • Wij betrekken in een zo vroeg mogelijk stadium bij alle activiteiten de aspecten kwaliteits-arbo- en milieuzorg;
 • Wij creëren een werkomgeving waarin wij eenieder gelijkwaardig behandelen en waarbij veiligheids- en gezondheidsrisico’s voor eenieder en risico’s voor het milieu zoveel mogelijk worden voorkomen;
 • Wij informeren opdrachtgevers over kwaliteits-, arbo- en milieuaspecten van de te leveren producten of diensten;
 • Wij geven voorrang aan het terugdringen van veiligheidsrisico’s boven andere risico’s;
 • Wij onderhouden over kwaliteits-, arbo- en milieuzorg een open communicatie op alle niveaus, zowel intern als extern;
 • Wij maken heldere, duidelijke en controleerbare afspraken met de opdrachtgever met betrekking tot specificaties, prijs en levertijd van producten of diensten;
 • Wij handelen eventuele klachten zorgvuldig af, waarbij in alle redelijkheid naar een vergelijk met de opdrachtgever wordt gestreefd;
 • Wij denken mee met de klant op het gebied van duurzame, milieusparende oplossingen;
 • Wij nemen verantwoordelijkheid voor het milieu, door te trachten om schadelijke gevolgen voor het milieu te beperken en onze co2 footprint te reduceren;
 • Wij behandelen vertrouwelijke informatie van onszelf en derden vertrouwelijk;
 • Wij zorgen ervoor dat alle gevolgen van haar functioneren voor het milieu in kaart zijn gebracht en is vooruitstrevend in oplossingen en initiatieven m.b.t. milieuvriendelijk opereren;
 • Getracht zal worden het ontstaan van ongevallen te voorkomen. De preventieve activiteiten behelzen o.a. de opleiding en instructie van alle medewerk(st)ers, het onderhouden en keuren van machines en gereedschappen, het registreren en bespreken van gevaren, gevaarlijke situaties, bijna-ongevallen en ongevallen;
 • Wij blijven voortdurend werken aan verbetering van ons kwaliteits-, arbo- en milieumanagementsysteem;
 • Wij blijven voortdurend werken aan verbetering van kwaliteits-, arbo- en milieuzorg;

De zorg voor kwaliteit, arbo en milieu begint bij ieder van ons. Iedereen is verantwoordelijk voor een veilige uitvoering van zijn/haar taak, waarbij zorg voor het milieu en hoge kwaliteit gewaarborgd blijven.

De directie zal erop toezien dat een en ander gebeurt zoals omschreven en zal dit ondersteunen onder meer via voorlichting en opleiding en zal daar waar nodig ingrijpen.

Namens de directie van GeelRonitz Bouwgroep,

Rutger Ronitz & Quincy Geel